Inschrijven / Sign up

Wil je graag (online) zanglessen en weet je welke lesvorm je wil? Schrijf je hier in.


Would you like to start your (online) singing lessons and you already know which pack suits you best? Sign up here.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden ZANGLESSEN & WORKSHOPS Margot Zoer

1. Overeenkomst
De overeenkomst gaat in vanaf de datum van de eerste gevolgde les en wordt aangegaan voor de duur van het lopende cursusjaar of de duur van de te volgen cursus.
Vakanties en vrije dagen lopen gelijk met de schoolvakanties van het algemeen voortgezet onderwijs.
2. Inschrijving en plaatsing

INSCHRIJVING
Inschrijving vindt plaats door het inleveren van een volledig, waarheidsgetrouw ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Voor iedere andere korte cursus, workshop of andere activiteit moet je een nieuw inschrijfformulier invullen.
Cursisten onder de 18 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger. We behandelen de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst.
Tussentijds opzeggen van lessen is niet mogelijk, en leidt niet tot restitutie van lesgeld over de lopende cursus. Uitzonderingen hierop vind je bij ‘opzeggen’.
Groepslessen gaan alleen van start bij voldoende inschrijvingen.

2. Betaling
Voor cursisten jonger dan 18 jaar zijn de ouders/verzorgers betalingsplichtig.

A) BETALING CURSUSSEN, RITTENKAARTEN EN JAARCURSUSSEN.
Met het insturen van het inschrijfformulier is de aanmelding definitief en is er lesgeld verschuldigd, mits de cursus doorgaat en de cursist is geplaatst. Het lesgeld wordt vooruit betaald.
Indien een leerling wel lessen heeft gevolgd maar verzuimt het inschrijfformulier in te leveren en verzuimt te betalen blijft de lesgeldverplichting over de gehele lopende cursus van kracht.
Bij inschrijving op een later tijdstip dan aanvang cursus is lesgeld verschuldigd vanaf de eerste gevolgde les.
Je kunt een inschrijving kosteloos annuleren tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de activiteit. Bij latere opzegging ben je het volledige lesgeld verschuldigd. Ook als er binnen twee weken voor aanvang van de activiteit wordt ingeschreven.
Bij inschrijving voor een jaarcursus, op een later tijdstip dan aanvang schooljaar is lesgeld verschuldigd vanaf de dag waarop de eerste les aanvangt.

Als je het cursusgeld niet tijdig betaalt ontvang je een betalingsherinnering van Margot Zoer. Blijft men ook nadien in gebreke dan geeft Margot Zoer de vordering in handen van een incassobureau. De kosten in en buiten rechte die daarvoor gemaakt moeten worden, komen voor rekening van de betalingsplichtige.
Als het achterstallige cursusgeld niet betaald is, neemt Margot Zoer een nieuwe inschrijving niet in behandeling.

4. Proefles
Het is mogelijk om een eerst proefles te doen. Daarna kun je dan beslissen of je je wilt inschrijven voor een rittenkaart, cursus of jaarcursus

5. Opzeggen
In principe wordt de lesovereenkomst aangegaan voor een rittenkaart, hele cursus of een heel cursusjaar, daarna vervalt de lesovereenkomst automatisch. Als een leerling daarna door wil gaan voor weer een nieuwe cursus of schoolseizoen, schrijft hij/zij zich dat volgende jaar weer opnieuw in. Tussentijds opzeggen van lessen is niet mogelijk, en leidt niet tot restitutie van lesgeld over de lopende cursus.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt er een uitzondering gemaakt op deze regel. Dit zijn gevallen zoals: verhuizing buiten een straal van 15 kilometer tot de leslocatie of ernstige langdurige ziekte of overlijden (Zie ook bij 8. Corona Clausules) Voortijdige ontbinding van het lescontract dient altijd schriftelijk met opgaaf van reden(en) en overlegging van ter zake relevant bewijs (doktersverklaring, gemeentelijke uitschrijving e.d.) te geschieden. Hierbij wordt een een opzegtermijn van 30 dagen gehanteerd. 

6. Verzuim van lessen
Wanneer een leerling verzuimt door ziekte of om enige andere reden, blijft het lesgeld over de gemiste les verschuldigd. De les wordt ingehaald waar mogelijk.
Online lessen kunnen bij ziekte verplaatst worden, mits minimaal 8 uur vooraf doorgegeven.

7. Verhindering of ziekte docent(e)
Bij verhindering door ziekte van de docent:
-bij korte cursussen: indien in enige korte cursus meer dan twee leseenheden geen onderwijs is genoten vanwege ziekte van een leerkracht wordt er restitutie verleend voor de meerdere verzuimde lessen.
-bij een jaarcursus zang: indien in enig schooljaar meer dan drie leseenheden geen onderwijs is genoten vanwege ziekte van een leerkracht wordt er restitutie verleend voor de meerdere verzuimde lessen.
Indien de docent om een of andere reden dan ziekte is verhinderd is les te geven zal getracht worden de les op een later tijdstip alsnog in te halen, al naar gelang de mogelijkheden van de docent en de cursist.

8. Corona-clausules bij fysieke lessen op locatie:
A) Indien (iemand in het huishouden van) de docent of leerling corona-verschijnselen heeft, zal de zangles online plaatsvinden.
B) Maar mocht er een nieuwe Corona golf komen en daardoor een nieuwe lock-down komen, dan mag de leerling kiezen: -of de lessen online voort te zetten, -of tijdelijk te stoppen tot de lessen op de normale manier weer mogelijk zijn. In het geval dat er gekozen wordt voor tijdelijk stoppen zal er voor die periode geen lesgeld verschuldigd zijn.

9. Adreswijziging / Andere mutaties
Adreswijziging en andere mutaties moeten zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan de docent.

10. Aansprakelijkheid
De docent is, behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens de docent, nimmer aansprakelijk voor schade van de leerlingen, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verband houdend met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of voortvloeiend uit enig onrechtmatig handelen.

11. Voorbehoud
Bovengenoemde informatie, regels en voorwaarden gelden voor het lopende lesseizoen en kunnen worden herzien. Als er een herziening plaatsvindt zal Margot Zoer u de gewijzigde algemene voorwaarden toezenden, en heeft u, als u het daar niet mee eens bent, de mogelijkheid de overeenkomst alsnog op te zeggen. Alle door Margot Zoer gepubliceerde teksten en bedragen zijn met zorg samengesteld en gelden onder voorbehoud van druk- en typfouten.


Bedrijfsgegevens:
Margot Zoer
Esdoornstraat 2
8091KD Wezep

06 18 05 01 26
www.margotzoer.nl
info@margotzoer.nl
kvk-nummer: 17237506 0000